Kosár  

termék (üres)

Általános szerződési feltételek

Általános tudnivalók

A megrendelés feladása az LZ-Lámpa Kft. által üzemeltetett LZ Lámpa Webáruházban elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül, a www.lz-lampa.hu webcímen. 

Az LZ-Lámpa Áruházban vásárlás előtt regisztrációra van szükség, ahol a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor.
A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

Megrendelő:

A kitöltött és elküldött megrendelőlapon szereplő személy, aki a megrendelés teljesítésével cégünket bízza meg.

Szerződés tárgya:

Az áruházunkban szereplő termékek, amelyek adatai a részletes nézetnél találhatóak.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, amelyről megrendelőt a teljesítés előtt értesítjük.

Szerződés hatálya:

A megrendelés visszaigazolásának időpontjától a megrendelés teljesítéséig.

Teljesítés módja:

A megrendelő által választott formában, amelyek részletei a Szállítási feltételek menüpontban találhatóak.

Az áruk ellenértéke és a szállítási költség Forintban fizetendő.

Az áruházunkban feltüntetett árak érvényes fogyasztói (bruttó) árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon vagy e-mailben megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szállítási terület:

Az áruházunkban megrendelt termékeket jelenleg csak Magyarország területén belül kézbesítjük.

ELÁLLÁS

A hatályos magyar törvények szerint az átvételtől számított 8 napon belül elállhat a termék megvásárlásától.
Fontos azonban tudni, hogy ez a jog csak akkor érvényesíthető, ha magát a terméket nem bontotta fel.
Az elállási szándékáról kérjük, hogy előre, írásban tájékoztassa cégünket. A terméket Önnek, a saját költségén (nem utánvéttel!) kell visszaküldenie bontatlan állapotban, amelynek a kézhezvételétől számított 30 napon belül cégünk eljuttatja Önnek a vételárat. Fontos megjegyeznie, hogy a törvényi rendelkezések egyrészt a visszaküldés költségét is Önre róják, másrészt az eredeti kiküldés költsége sem visszatérítendő az elállás esetén. Szintén előírás, hogy a terméknek bontatlannak kell lennie. Azaz, amennyiben kiderül, hogy Ön a terméket kibontotta - hiába juttatja vissza hozzánk azt - az elállási joggal nem élhet.
Portósan, utánvéttel, vagy egyéb terheléssel feladott csomagokat semmilyen esetben sem áll módunkban átvenni.

GARANCIA, REKLAMÁCIÓ

Termékeink minőségére garanciát vállalunk. Tartalmi nemtetszés miatt garanciát nem vállalunk, azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy cégünk mindent elkövet, hogy vásárlóink elégedettek legyenek termékeinkkel.

Ha a termék bizonyítottan gyári hibás, az LZ-Lámpa Kft. természetesen visszafizetési vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.

Cégadatok:

Üzemeltető: LZ-LÁMPA KFT

Székhelye: 2509 Esztergom-kertváros,Damjanich utca 74

Adószáma:23542877-2-11

Bankszámlaszáma: 11600006 00000000 51118318

Ügyfélszolgálat: info@lz-lampa.hu

Telefonszáma: 06209581804

 

Panaszügyintézés:

info@lz-lampa.hu

Tel: 06209581804

Egyéb jogérvényrsítési lehetőségek:

-Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

-Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Komárom Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya,Fő tér 36.

Tel,:(34)513 010


-

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy az LZ-LÁMPA KFT  (székhely:2509 Esztergom-kertváros,Damjanich u. 74 ; elektronikus levelezési cím:info@lz-lampa.hu , adószám:23542877-2-11 ; továbbiakban: "Adatkezelő") oldalon elérhető honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Fogalmak:

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 • 

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 • Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2001. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
 • Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
 • Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 • Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok.
 • A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.
 • Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa.
 • Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.
 • Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.